بعد از بستری بیمار میتواند ادعا خسارت کند که به اجبار او را بستری و دچار عارضه شده است و درخواست دیه و ارش کند ؟

اگر یک بیمارستان هنگام بستری کردن بیمار از دوست بیمار که هیچگونه نسبتی با او ندارد،امضا و رضایت جهت اجازه‌ی معالجه و عمل جراحی را گرفته باشد و یک تشخیص اشتباه نیز روی بیمار نیز گذاشته شود بعد از بستری بیمار میتواند ادعا خسارت کند که به اجبار او را بستری و دچار عارضه شده است و درخواست دیه و ارش کند ؟

01 تیر 1401 31

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی