تمدید اجاره نامه دستی طبق مصوبه

آیا قراردادهای دستی اجاره مسکن( با دو شاهد که هر دو همسر های طرف قرارداد هستند ) شامل تمدید خودکار میشود

08 تیر 1401 32

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی