بحث تئوری مرور زمان و قرار موقوفی

اگر از لحاظ تئوری دو مرور زمان پشت هم را بپذیریم با اینکه مرور زمان اولی موقوفی تعقیب را بوجود آورده است و مرور زمان دوم دیگر نمبتواند موقوفی دیگری بوجود آورد،پس میتوانیم مرور زمان تعقیب بعد از فوت متهم را هم بپذیرم در حالی که فوت متهم خود تعقیب را موقوف و منتفی میکند .پس چطور مرور زمان تعقیب را بعد از آن در حالی که دیگر تعفیب منتفی است بپذیریم .یا چطور مرور زمان تعقیب را بعد از مرور زمان شکایت بپذیریم در حالی که با مرور زمان شکایت قبلا تعقیب منتفی شده.

12 تیر 1401 16

با سلام
این نظر تنها ایده بنده است و نمی‌توانم درستی یا عدم‌نادرستی آنرا با گزاره بیرونی تایید کنم یا رد کنم
لکن قرار موقوفی صرفا یک قرار پیش بینی شده در قانون‌ کیفری است اما در بحث ذاتی جرم‌نمی‌تواند مشمول دو مرور زمان‌ شود .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی