راهنمایی درموردپرونده کلاهبرداری

سلام بنده زمینی رادرمشاوراملاک خریداری کرده وقراربراین بوده که پس ازاستعلام سندتوسط مشاوراملاک چک من به مباغ۴۵۰۰۰۰۰۰۰به فروشنده پرداخت گرددولی مشاوراملاک سندرااستعلام نکرده ومباغ چک راابتدا به حساب خودوسپس به حساب دو فردناشناس که ربطی به معامله ندارندراواریزکرده که پس ازچندین روزمشخص گردیدسندجعلی وموضوع کلاهبرداری میباشدوبنگاه هیچگونه مدارک هویتی وچک جهت تنظیم سندازفروشنده دریافت نکرده است وبنگاه به قیدضمانت ازادبوده وقاضی پرونده اظهارمینمایدکه فروشنده بایددستگیرشوددرصورتی گه بنده به شرط استعلام سندچک رابه بنگاه داده ام حال سوال این است اگرفروشنده پیدانشکدتکلیف من چیست باتشکر

25 تیر 1399 64

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی