رجوع به هبه درمورد واگذاری ملک

با سلام .پدر من دارای سند مالکیت 4.5 دانگ از 6 دانگ خود را بین 3 فزند خود انتقال ثبتی داده و به هر کدام یک ونیم دانگ انتقال داده و هر کدام سند مشاع خود را در اختیار دارند.4 شریک (پدر و 3 فرزندش ) برای خانه قدیمی از شهرداری پروانه ساخت ساختمان 4 طبقه دریافت کردند (هر طبقه یک واحد  برای هر  نفر و هر شخصی هزینه ساخت خود را مستقل پرداخت میکند) .اکنون برای ادامه کار ساخت ملک  که در مرحله نازک کاری هست . 4 شریک از  از بانک مسکن وام دریافت کردند و در حال حاضر 6 دانگ مشاعی در رهن بانک مسکن رفته است .حال بین شرکا اختلاف به وجود آمده و پدر یکی از فرزندان را تهدید میکند من ملک را از تو میگیرم و تو هیچ حقی نداری و هر وقت اراده کنم ملک را از تو پس میگیرم.  حال سوال :1- آیا پدر در این مرحله همچین حقی دارد؟  2-آیا بعد از دریافت پایان کار از شهرداری و تفکیک آپارتمان و دریافت سند 6 دانگ برای هر شریک چطور آیا باز پدر همچین حقی دارد که آپارتمان تفکیک شده رو بازپس بگیرد؟

15 مرداد 1401 64

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی