ایا قاضی قبل از ارجاع به میانجیگری تامین اخذ می نماید ؟

سلام دز یک پرونده با عنوان استفاده غیر مجاز از گاز در دادگاه کیفری 2 قاضی بعد از چنده ماه بررسی و بدون تفهیم اتهام و احضار متهم در سامانه عدل این متن درج شده در تاریخ 1401/05/15 وقت نظارت به لحاظ اعطاي مهلت به جهت ارجاع به ميانجيگري/ تحصيل گذشت تجدید و برای تاریخ 1401/05/24 تعیین گردید ارجاع به میانجیگری چگونه است ایا قاضی قبل از ارجاع به میانجیگری تامین اخذ می نماید و ارجاع به میانجیگری /جهت تحصیل گذشت نشان از دلیل کافی برای محکومیت متهم است یا خیر لطفا راهنمایی بفرمایید

15 مرداد 1401 13

سلام .پرونده شمارا جهت صلح وسازش با شاکی به شوراحل اختلاف ارجاع می شود چنانچه سازشی رخ ندهد پرونده مجدد به داسراارسال وروند تحقیقات ادامه پیدامی کند وقرار تامین کیفری صادر می گردد ارجاع اکثر پرونده های کیفری با جنبه خصوصی جهت صلح وسازش به شوراروند طبیعی است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی