سوال در خصوص صلاحیت محاکم

قرار عدم صالحیت از دادسرا به شايستگی دادگاه کیفری 2سلسله صادر و اعالم می گردد قرار صادره در صورت موافقت دادستان محترم قطعی است. به چه معناست؟

26 مرداد 1401 16

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی