شرایط افراز ملک مشاع به چه شکل است

شرایط افراز ملک مشاعی که ۵۰۰ متر مربع است و ۷ وارث مالک ان است (۴ دختر و ۳ پسر) به چه نحوی می باشد

21 مرداد 1399 66

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی