مزاحمت برای بانوان واطفال دراماکن عمومی توسط همسر قبلی

بنده مدت ۱۰ سال است که ازهمسر قبلی خود جداشدم .اما ایشون در طول این سالها کماکان برای اینجانب مزاحمت های مختلفی به وحود اورده است وهمچنین اینجانب را تهدی مینماید باید چه شکایتی انجام دهم ؟

10 شهریور 1399 77

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی