;
اتهام انتسابی یعنی چی؟

اتهام انتسابی در کیفر خواست به چه معناست؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
بسیار عالی پاسخ دادید ...ممنونم
31 شهریور 1399 151

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی