ایا کارشناس محل سند ملکی را می توان پیدا کند ؟

با سلام آیا کسی یا تیم کارشناسی هست که با حدکد اربعه ملکی به موقعیت دقیق مختصاتی با فرض ناآشنا بودن به محل پی برد

25 مهر 1399 159

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی