آیا برای عمل بچه نیاز به وجود ولی وقیم هست ؟

لام،در صورتی که عمل جراحی برای طفل ضروری باشد و دسترسی به آدرس و مادر یا قیم او نباشد در این صورت آیا رضایت ضروری است؟

02 آذر 1399 200

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی