امکان تقاضای اعاده دادرسی

باسلام و احترام، پرونده ای حقوقی ملکی مشارکت در ساخت داشتیم که قاضی منصف و باسواد دادگاه بدوی پس از سه سال بررسی و کار کارشناسی 90 درصد به نفع ما رأی داد ولی متاسفانه قاضی دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی را زیر و رو و بیشتر موارد را به نفع خوانده پرونده رأی داد و ابداً به نکات ریز و تناقضات ادعاهای خوانده توجه نکرد و رأی قطعی صادر کرد. حال ما چگونه می توانیم از ریاست کل دادگستری استان تقاضای اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه دیگر نمایی؟ با سپاس

17 آذر 1399 119

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی