اعاده دادرسی در پرونده تقسیم ترکه

سلام در یک پرونده تقسیم ترکه رای از دادگاه صادر شده و سپس بعد از تجدید نظر رای دادگاه اول عینا تایید شده اکنون مدرک جدیدی یافت شده که میتواند مستند اعاده دادرسی قرار گیرد. آیا باید اعاده دادرسی را نسبت به رای دادگاه بدوی بدهم یا دادگاهی که عینا ان را تایید کرده؟

23 بهمن 1399 86

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی