اعاده دادرسی در پرونده تقسیم ترکه

سلام در یک پرونده تقسیم ترکه رای از دادگاه صادر شده و سپس بعد از تجدید نظر رای دادگاه اول عینا تایید شده اکنون مدرک جدیدی یافت شده که میتواند مستند اعاده دادرسی قرار گیرد. آیا باید اعاده دادرسی را نسبت به رای دادگاه بدوی بدهم یا دادگاهی که عینا ان را تایید کرده؟

23 بهمن 1399 256

سلام
کاربر محترم اعاده دادرسی در پرونده های حقوقی باید نسبت به دادنامه نهایی صادر می شود و قطعیت یافته صورت پذیرند بنابراین شما باید نسبت به دادنامه تقسیم ترکه که در دادگاه تجدید نظر صادر و قطعی شده اعاده دادرسی نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی