تقسیم ماترک مابین ورثه (همسر و فرزندان ) چگونه است ؟

درودبرشما آیا یک میلیارد تومان ارث یک هشتم به همسر و باقی مانده پول بین فرزندان تقسیم می شود تشکر از شما

01 اسفند 1399 124

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی