در صورت نداشتن فرزند سهم الارث زوجه چگونه خواهد بود ؟

سلام سوالی دررابط با زنی که درسند۵۰سالگی ازدواج میکند وشوهرش بعدشوهرش فوت میگن وبچه ای ندار حقوق ایشان ۱_۴ ازکل داری یا ۱_۸

01 اسفند 1399 148

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی