معامله فضولی - فروش مال غیر - تنفیذ یا رد معامله فضولی

سلام ، تعدادی از ورثه زمین مشاعی خود را طی قراردادی می فرروشند و لیکن سه نفر از ورثه که قصد فروش این ملک را نداشته اند نام شان در قرارداد فروش نیامده است ، نکته مهم اینکه در سطر اول قراردادفروش نوشته شده است که فروشندگان وراث آقای ایکس مالک زمین هستند ولیکن در متن قرارداد فروش سهوا نوشته نشده است که فروشندگان نسبت به سهم الارث خود اقدام می کنند . آیا ممکن است که این شایبه پیش آید که وراثی که قرارداد را امضا کرده اند نسبت به کل ملک مشاع اقدام به فروش کرده اند و مصداق فروش مال غیر است ؟؟؟

14 اسفند 1399 281

باسلام
با توجه به اینکه نام وراث حتی افرادی که قرارداد را امضا نکرده اند قید شده و سپس در سطر اول مقرر شده که فقط وراث نسبت به فروش سهم الارث خود اقدام می‌کنند و قصد فروشندگان فقط فروش سهم الارث خویش بوده معامله صحیح است و در صورتي که برخی از وراث کل ملک را فروخته باشند معامله فضولی و قابل تنفیذ یا رد توسط وراثی است که در معامله نبوده اند و در صورت وجود شرایط مسولیت کیفری برای فروشندگانی که بدون اذن اقدام به فروش سهم الارث سایرین نموده اند قابل تعقیب کیفری نیز می‌باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی