مسولیت فروش زمین خارج از محدوده شهر و جبران خسارت ؟

اگر شورای شهر زمین خارج از محدوده شهر را بفروشد با این نیت که در اختیار شوراست بعدا معلوم شود و شهرداری شکایت کند تکلیف چیست

22 اسفند 1399 123

سلام
کاربر محترم هرچند سوال مبهم بنظر می رسد اما به طور کلی اصل فروش فروش زمین‌ نمی تواند مورد اعتراض باشد مگر مفاد قرارداد شروطی خاص داشته باشد مثلا کاربری مسکونی ذکر شود یا در حریم شهر ذکر شود در این حالت هم خریدار حق شکایت دارد و ارتباطی به شهرداری ندارد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی