بدهکاری ناروا و ایفای ناروا

سلام خدمت شماشوهربنده روبه جرم خیانت درامانت برای مبلغ دومیلیون وچهارصدهزارتومن به یک سال حبس محکوم کردند که خداشاهده ایشون کاملا بی گناه هستندواین پاپوش روبرای ایشون درست کردن که ایشون روبیکارکنند حالابایدچیکارکنیم سه تابچه دارم درضمن رای قطعی است

29 فروردین 1400 185

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی