;
ازاله بکارت.جرم کیفری

سلام دیه ازاله بکارت چقدر است در صورت رضایت به قصد ازدواج و صیغه خواندن؟

11 خرداد 1400 120

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی