توهین و تهدید تخریب شیشه های منزل

شخصی بنده را مورد تهدید و توهین قرار داده و شیشه های منزل مارا شکسته چگونه علیه این فرد طرح دعوی کنم؟

05 تیر 1400 109

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی