جهت شکایت از قاضی و کارمندان شورا به کجا باید مراجعه کنم؟

آدرس محل شکایت از قاضی وکارمندان شوراهای حل اختلاف تهران کجاست؟

07 تیر 1400 80

برای شکایت از قضات شورا به دادسرای انتظامی قضات واقع در پارک شهر تهران نمایید. برای شکایت از کارمندان شورا نیز اگر مربوط به تخلفات اداری باشد به ریاست و حراست شورا و اگر مربوط به جرائمی مثل رشوه و غیره باشد به دادسرای مربوط به حوزه محل شورا می توانید مراجعه نمایید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی