ترک انفاق توسط شوهر و نحوه مطالبه نفقه از محاکم

با عرض سلام همسر بنده مدت هاست که نفقه نمی دهد و درآمدش را خرج کفتر بازی و ماشینش میکند و بنده را کتک میزند و به بنده توهین میکند تکلیف چیست؟

16 تیر 1400 100

باعرض سلام
در خصوص نفقه مطابق ماد ۱۱۰۶ ق م پرداخت نفقه برعهده شوهر است.که ماده ۱۱۰۷ همین قانون مواردی را که شامل نفقه زن میشود را احصاء کرده است.
در مورد مطالبه نفقه دو راه وجود دارد:
طرح دعوی ترک انفاق کیفری که در ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده ذکر شده و مقرر داشته هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد به حبس تعزیری درجه ۶ محکوم میشود و...
وراه دوم طرح دعوای مطالبه نفقه حقوقی که از طریق ارائه دادخواست در دفاتر خدمات قضایی انجام مگیرد که زن میتواند در آن نفقه ماه ها وسالهای گذشته را مطالبه کند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی