اتهام خیانت و ارتکاب رابطه نامشروع

مردی بدون مدرک به زنش تهمت خیانت بزنه ثابت‌نکنه.؟؟؟

31 اردیبهشت 1401 49

با درود؛
کاربر محترم؛ صرف ادعا دلیل بر اثبات ادعای مدعی نبوده و مدعی بایستی ادعای خودش رو با دلیل و مدرک اثبات نماید..
در صورت عدم اثبات، متشاکی می تواند با اثبات سوءنیت شاکی، دعوی افتـرا و نشراکاذیب جهت اعاده حیثیت مطرح نماید و حتی ممکن است شاکی به اتهام قدف، محکوم به شلاق حدی گردد..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی