نمونه متن استشهادیه از محل کار میخواستم،،سپاسگزارم.؟

سلام ،،نمونه متن استشهادیه از محل کار میخواستم،،سپاسگزارم

01 آذر 1400 105

با درود؛
کاربر محترم؛ اساسا هر استشهادیه ای متناسب با شرابط و نوع خواسته و در جهت اثبات ادعا و منطور تنظیم کننده متفاوت بوده و بهتر بود که شما نوع خواسته خود را مطرح می نمودید تا حدالمقدور در چند جمله کوناه هم که شده، متنی تنظیم و ارسال می گردید..
مؤید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی