هزینه تجدیدنظرخواهی اداره کار و دیوان عدالت؟

حق دادرسی درمرحله تجدیدنظر شکایت ازکارفرما چقدرِ ؟

03 تیر 1401 19

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
بطور کلی طرح درخواست در هیئت تشخیص و حل اختلاف اداره کار هزینه ای برای کارگر نخواهد داشت رای هیئت حل اختلاف فصل الخطاب در اداره کار هست اما اگر موضوع در حل اختلاف نیز مطرح شده و طرفین بدان معترض هستند میبایست در دیوان عدالت اداری دادخواست خود را مطرح نمایند هزبنه دادخواست ب دیوان عدالت اداری مبلغ ناچیزی معادل ۲۰۰ هزار ریال هست
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی