سوال در خصوص مطالبه وجه چک

چکی از شخصی در وجه حامل دارم و الان شکایت خیانت در امانت کرده ، باید چکار کنم؟ چی میشه؟

24 مرداد 1401 17

باسلام ه چند سوال مجمل میباشد اما شما باید عدم امانت بودن چک را یادآور شوید خراسان اینکه در صورت امانتی بودن چک در وجه اشخاص صادر میشد نه حامل

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی