جرم استفاده از سند مجعول

جعل در لغت به معنی دگرگون کردن، منقلب نمودن و غیره به کار رفته است. محکم شدن روابط اجتماعی، اقتصادی و غیره وابسته به آن است که افراد جامعه بتوانند به درستی و اصالت نوشته ها و اسنادی که برای اهداف مختلف در اختیارشان قرار می گیرد و یا بینشان رد و بدل شده و مورد استناد قرار می گیرند اطمینان داشته باشند. به همین دلیل است که این پیشنهاد که چون جعل در واقع نقطه شروع برای استفاده بعدی از سند مجعول یا برای ارتکاب کلاهبرداری و نظایر آنها و بنابراین، نباید به عنوان یک جرم مستقل در نظر گرفته شود بلکه، جز در مواردی خاص مثل جعل اسکناس و قلب سکه، فرد خطاکار را تنها باید در صورت ( مورد استفاده قراردادن ) سند مجعول یا  (کلاهبرداری) و یا در صورت امکان، تحت عنوان شروع به جرم کلاهبرداری به محاکمه کشید. در اکثر نظام های کیفری موجود دنیا نپذیرفته شده است. برعکس، در این نظام ها همواره بر اهمیت حفظ این جرم به عنوان یک جرم مستقل در جهت محکم کردن روابط اجتماعی سالم تاکید گشته است و این جرم، اگر چه در بسیاری از موارد باعث این می شود که مال شخص از دست برود، در دسته جرایم علیه آسایش عمومی و نه جرایم علیه اموال، طبقه بندی شده است که نشان می دهد که توجه به ابعاد غیر مالی آن، یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز زیان های غیرمالی دیگری است که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد گردد. برای مثال، جعل مدرک دانشگاهی باعث خدشه وارد شدن به اعتبار و حیثت دانشگاه مربوط شود.

استفاده از سند مجعول

تقریباً در همه مواردی که قانونگذار از جعل صحبت کرده، استفاده از سند مجعول را نیز، در راستای آن مورد بحث قرار داده است و برای این جرم همان مجازات جعل را مشخص کرده است. در آغاز این بحث، باید بر این نکته تایید کرد که منظور از استفاده، فایده عملی بردن از سند مجعول نیست بلکه، همانطور که از واژه (استفاده) (که معنی لغوی آن، طلب فایده کردن است) به کار می رود، این جرم به صرف ارتکاب اعمالی مثل (به کار بردن، تسلیم و ارائه کردن، انتشار دادن، واگذار نمودن، استعمال، استناد یا مبادله کردن) و نظایر آنها محقق می گردد. بنابراین، همین که فردی برگه جعلی معاینه ماشین را به پلیس راه یا سند مالکیت جعلی را به ضمیمه درخواست خود به دادگاه یا گذرنامه جعلی را به مامور نیروی انتظامی در فرودگاه ارائه دهد، مرتکب جرم استفاده از سند مجهول می شود، اگرچه که افسر پلیس راه یا قاضی دادگاه و یا مامور نیروی انتظامی با اطلاع یافتن نسبت به جعلی بودن مدارک ارائه شده، به آنها ترتیب اثر ندهد و در نتیجه، ارائه کننده نه تنها بهره مند نشود بلکه ضرر هم ببیند و مثلا جریمه شود. دیوان عالی کشور در این مورد در یکی از آرای خود اذعان می دارد: 
(اگر کسی ورقه مجعول منتسب به طرف خود را به دادگاه حقوق برای استفاده دهد و مجعولیت آن در نظر دادگاه ثابت گردد نمی توان (به عنوان این که جعلی بودن سند اثبات شده و فایده نبخشیده است) او را تبرئه نمود، چه آن که به محض تقدیم سند مجعول به دادگاه و استناد به آن برعلیه طرف، عمل استفاده از سند تمام شده محسوب است، خواه آن سند موثر واقع شده و فایده از آن حاصل شود یا آن که، به واسطه ثبوت جعلی بودن، فایده از آن حاصل نگردد.)

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز، طی یک نظریه مشورتی، اذعان می دارد:

(هر چند در قانون، شروع به جرم استفاده از سند مجعول جرم شناخته نشده، ولی به لحاظ این که قانونگذار در جرم استفاده از سند مجعول تیکه روی استفاده دارد همین که شخصی سند مجعول را با علم به تزویر و جعلی بودن آن به منظور استفاده ابراز نماید، بزه استفاده، که فی نفسه بزه مستقلی می باشد، تحقق پیدا می کند. به عبارت دیگر، تحقق بزه استفاده از سند مجعول وابسته به تحقق و حصول نتیجه آن نیست، مگر آن که سایر ارکان جرم، مانند سوءنیت و یا علم به مجعول بودن سند از جانب متهم اثبات نشود، که در این صورت جرم استفاده از سند مجعول محقق نخواهد شد.)
لازم به ذکر است که رویه قضایی فرانسه حتی ارسال نامه مجعول به وسیله پست را به مقصد معین یکی از موارد استفاده از نوشته مجعول دانسته است. بدین ترتیب، شاید بهتر باشد که برای توصیف این جرم از واژه (به جریان انداختن) استفاده شود، تا در نتیجه، از واژه (استفاده) معنی اصطلاحی آن در زبان فارسی (یعنی نفع و فایده عملی بردن) برداشت نشود.

شروط تحقق جرم و مسئول شناخته شدن استفاده از سند مجعول

برای تحقق این جرم و مسئول شناخته شدن مرتکب استفاده از سند مجعول باید سه شرط موجود باشد:
1. اینکه ماهیت جعلی سند یا نوشته و غیره باید احراز شود. بنابراین، هرگاه به هر دلیل، مثلا به دلیل عدم امکان به اشتباه افتادن دیگران در این که سند یا نوشته یا چیزهای ساختگی دیگر را به جای اصل بگیرند، جرم جعل محقق نباشد، استفاده از سند یا نوشته ساخنه شده نیز تحت عنوان (استفاده از سند مجعول) قابل تعقیب نخواهد بود.. بدین ترتیب، همان طور که ساختن اسکناس صد هزار ریالی سفید رنگ جعل اسکناس محسوب نمی شود، خرج کردن آن نیز ترویج اسکناس مجعول محسوب نشده و فقط ممکن است تحت عنوان کلاهبرداری قابل تعقیب باشد. در این مورد باید بخاطر داشت که صرف خالی از وجه بودن سند به معنی مجعول بودن آن نیست و در نتیجه، خرج کردن یک سند خالی از وجه ترویج سند مجعول محسوب نمی شود. بنابراین، کسی که از شناسنامه شخص مرده ای برای گرفتن کوپن کالا (کالا برگ) استفاده  می کند و یا آنکه کس که ملک خود را با سند عادی به یک نفر و سپس با سند رسمی به دیگران اجاره می دهد، در صورت استناد به سند رسمی برای اخذ مال الاجاره از نفر دوم، استفاده از سند مجعول نکرده، بلکه صرفا از یک سند خالی از وجه استفاده کرده است. 
2. شرط دوم برای مسئول شناخته شدن استفاده کننده آن است که وی، علاوه بر ارتکاب عنصر مادی (که به مصادیق آن مثل به کاربردن، تسلیم کردن، انتشار دادن و نظایر آنها در ابتدای این مبحث اشاره کردیم) برخوردار از عنصر روانی باشد، یعنی استفاده کننده باید، اولا، عمد در استفاده از سند مجعول داشته باشد (یعنی با علم به جعلی بودن سند در استفاده از آن عامد باشد) و ثانیا، قصد ایراد ضرر، اعم از مادی یا معنوی، را به شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی داشته باشد. دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اشعار می دارد: (در مورد به کاربردن گواهی نامه تحصیلی مجعول اگر محرز شود که متهم عالم به مجعول بودن گواهی نامه نبوده و استفاده مالی نیز نداشته عمل مشمول هیچ یک از قوانین جزایی نخواهد بود.) 
3. شرط سوم آن است که قابلیت ورود ضرر باید محرز باشد، یعنی همچنان که اگر چیز ساخته شده قابلیت ایراد ضرر به کسی را نداشته باشد جرم جعل، همان طور که قبلا دیدیم، محقق نخواهد شد، برای تحقق جرم (استفاده از سند مجعول) نیز حداقل باید (احتمال) ورود ضرر، اعم از مادی یا معنوی، به شخص دیگری، اعم از حقیقی یا حقوقی، وجود داشته باشد. بنابراین، هرگاه کسی سندی را علیه شخص موهوم یا مرده ای بسازد و احتمال ورود هیچ ضرری از ساختن آن سند یا استفاده از آن به اشخاص زنده متصور نباشد یا این که در مقابل اسامی نوشته بر روی یک پاکت پستی صرفا القابی را بیافزاید، حتی در صورت ارائه سند به افراد دیگر، حکم به ارتکاب جعل یا استفاده از سند مجعول ممکن نخواهد بود. همین طور، اگر سند به شخصی ارائه شود که هیچ اثری بر این ارائه مترتب نگردد، حکم به تحقق جرم استفاده از سند مجعول ممکن نخواهد بود.
توضیح آنکه برخی معتقدند که جرم (استفاده) وقتی محقق می شود که سند در راستای همان هدفی که برای آن ساخته شده است مورد استفاده قرار گیرد، مثل این که گواهینامه رانندگی جعلی به مامور راهنمایی و رانندگی یا گذرنامه جعلی به مامور مرز ورودی یا خروجی ارائه شود؛ ولی اگر این ها، مثلا به عنوان کارت شناسایی، به مامور پذیرش هتل ارائه شوند، جرم استفاده از سند مجعول محقق نمی گردد. برخی دیگر هر نوع ارائه سند را به معنی استفاده می دانند. به نظر می رسد که باید نظر بینابین را پذیرفت. هر نوع ارائه ای می تواند جرم استفاده از سند مجعول را محقق کند، منوط بر آن که اثری بر این ارائه مترتب و در واقع ضرری متصور باشد، هر چند که لازم نیست این اثر حتما همان چیزی باشد که سند ابتدائا برای آن درست شده است. بنابراین، ارائه گواهینامه یا گذرنامه جعلی به مامور راهنمایی و رانندگی یا مامور مرزی یا مسئول هتل به عنوان کارت شناسایی معتبر، استفاده از سند مجعول محسوب می شود ولی اگر فرد آنها را به همسر و فرزندانش نشان دهد، استفاده از سند مجعول نخواهد بود.
نکته قابل ذکر دیگر در مورد جرم استفاده از سند مجعول آن است که برخلاف کلاهبرداری که در آن باید انسانی فریب بخورد (و در نتیجه، انداختن یک سکه تقلبی به درون دستگاه و اخذ مواد خوراکی کلاهبرداری محسوب نمی شود، ولی دادن آن به مغازه دار و اخذ جنس کلاهبرداری محسوب می شود) در جرم استفاده از سند مجعول، این کار می تواند با استفاده از یک دستگاه یا ماشین هم رخ دهد. بنابراین، کسی که از کارت اعتباری یا کارت تلفن جعلی ( به فرض که جعل کردن آنها قابل تصور باشد) برای اخذ پول از دستگاه یا جهت تلفن کردن استفاده می کند، به جرم استفاده از سند مجعول محکوم می شود. همین طور، اگر انجام تشریفات خروج از کشور رایانه ای شود و مثلا افراد بتوانند با گذاشتن صفحه اول گذرنامه خود بر روی صفحه رایانه و کنار رفتن مانعی که در مقابل آنها است از مرز خارج شوند. نفس این کار، اگر با گذرنامه جعلی انجام شود، استفاده از گذرنامه جعلی و جرم محسوب خواهد شد.
البته، در همه این موارد باید شرط (احتمال ورود ضرر) به یک (شخص) حقیقی یا حقوقی دیگر وجود داشته باشد که در مثال های ذکر شده چنین چیزی وجود دارد.
جرم استفاده از سند مجعول
بالاخره آخرین نکته قابل ذکر این است که (قانون تعزیرات) و سایر قوانین در موارد مختلفی وارد کردن چیزهای مجعول را به داخل کشور در کنار جعل و استفاده از سند مجعول ذکر کرده و همان مجازات را برای این کار تعیین کرده اند. در این مورد، می توان به ماده 526 ((قانون تعزیرات)) (راجع به جعل اسکناس یا واردکردن آن به کشور و یا استفاده از آن) اشاره کرد. لیکن در ماده 535، مجازات بالنسبه کمتری برای استفاده کننده در مقایسه با جاعل پیش بینی شده است. مطابق ماده اخیر، ((هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد 532، 533 و 534 را با علم و جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از شش ماه تا سه سال یه به سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.)

منبع: کتاب حقوق جزای اختصاصی (3) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) نوشته دکتر حسین میرمحمد صادقی

۵ / 5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!

پرسش و پاسخ های مرتبط

 • سلام ..من و همسرم ۱۲ سال هست بچه دار نشدیم...خانومی از دوستان قبول کردند با تقبل هزینه برای ما فرزندی بیارن الان ۶ هفته باردار هستن میخواستم بدونم اگه از همین الان با نام من براشون پرونده پزشکی تشکیل بدیم که موقع زایمان شناسنامه بچه مستقیم به نام من و همسرم زده بشه مشکلی ایجاد نمیشه ؟

  دوشنبه ، 06 تیر 1401

  • عذرا نصرآبادی

   سلام. کاربر محترم. باعنوان کسی که غیراز بیماراصلی پرونده پزشکی تشکیل دادن بنوعی مصداق جعل است وجعل عنوان خود جرم کیفری ومجازات دارد باید شماباان شخصی که به توافق رسیده اید یک اقرار نامه رسمی ویک تضمین اخذ کنیدتابامشکل روبرو نشوید.

 • شرکت بامن تسویه کرده حالا یک برگه برای من فرستاده که میخواد شکایت کنه یک برگه واسه خودش پرینت گرفته و توش نوشته که بامن تسویه حساب کرده به این شماره چک و کدملی وتاریخ از این حرفا بعد نوشته که این مبلغ که بعد تسویه حساب فرستاده اشتباه بوده این مدرک حساب میشه که شکایت کنه

  یکشنبه ، 05 تیر 1401

  • با سلام کاربر گرامی اگرشما برگه مذکور را مهر و امضا نکرده باشید می توانید انکار نموده و علاوه بر آن از شخص مدعی تحت عنوان جعل و استفاده از سند مجهول نیز شکایت نمایید .

 • سلام خسته نباشید یه موردی برای من پیش اومده و میخواستم بدونم آیا امکان پیگیری قضایی وجود داره برای این یا خیر اینکه « چند وقت پیش یک نفر با شماره ناشناس و غریبه به پدر بنده که سواد کافی ندارند تماس میگیره و خودش رو جای مامور پست معرفی میکنه( درحالی که اینطور نیست ) و یکسری اطلاعات شخصی از جمله آدرس خونه و... رو از پدر من میگیره» آیا این مورد امکان پیگیری وجود داره ؟ ممنون و متشکر میشم اگر لطف کنید جواب بدین سوال من رو سپاس

  چهارشنبه ، 01 تیر 1401

  • حسین امامی

   مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛ بله مورد مطروحه تحت عنوان جعل عنوان قابل پیگیری هست و وصف مجرمانه دارد، مستند ب ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی، هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به‌ او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور،‌سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت بنابر این امکان طرح شکایت و پیگیری موضوع را بشرط توانایی برای اثبات خواهید داشت موید باشید

 • با سلام بنده در شرکتی به مدت یک سال مشغول به کار بوده م ، به دلیل پرداخت نکردن حقوق و بیمه از کار فرما در اداره کار شکایت کردم قرارداد بین ما دو صفحه ای بود ، صفحه ی اول شرایط کار و مشخصات کارگر و صفحه دوم امضای بنده ، من هیچ نسخه ای از ان را در دست نداشتم کار فرما با تغییر صفحه ی اول و نوشتن مدت کارکرد دو ساعت در روز جای هشت ساعت به مبلغ بسیار کمی محکوم شدند بنده درخواست تجدید نظر کردم و اظهار داشتم صفحه ی اول ان جعلی است هیات تشخیص گفتند باید در دادگاه ثابت کنم که جعلی است و اگر ثابت شد رای را تغییر میدهند ایا کارشناس میتواند تشخیص دهد که صفحه ی اول قرارداد جعلی است ؟

  یکشنبه ، 29 خرداد 1401

  • حسین امامی

   مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛ بله،جعل توسط کارشناس رسمی در دادگستری قابل تشخیص هست و مورد مطروحه مشخص خواهد شد دادخواست جعل و ارجاع ب کارشناسی مطرح کنید تا بدان رسیدگی و احقاق حق شود موید باشید

 • سلام ، خسته نباشید ، پدر من سه هفته عمل جراحی سختی انجام دادند، زن دومش پرستارش هست ، و خودم دیدم داروهای خواب آور بهشون میدهند، آیا می‌توانند اثر انگشت را جعل کنند و در اسناد خرید و فروش و یا اسم به اسمی انجام دهند؟ برای جلوگیری از این موضوع و یا پیشامد خطرات بعدی چکار کنیم ؟ ممنون

  چهارشنبه ، 18 خرداد 1401

  • علیرضا فضلی

   با سلام خودتون از پدر مراقبت نمایید. امکان شکایت سو استفاده از سفید امضا هست

 • سلام جعل‌کلاهبرداری ملکی دادم‌خط‌شناسی نظریه کارشناسی جواب آمده جعل هست الان رای‌صادر شده تبره‌شده ۲۰روز‌وقت داشتم لایحه دفاع دادم الان وکیل میخواستم دردادگاه تجدید نظر یاتنظیم‌شکایت حقوقی

  شنبه ، 14 خرداد 1401

  • رضا احمدی ذیلان

   سلام کاربر گرامی وقت بخیر توصیه میشود از مشاوره تلفنی استفاده کنید تا راهنمایی بهتری صورت بگیرد.

 • سلام دوتاسندقدیمی پیدا کردم که جانمایی..نشدن تاکنون وشخرداری ادرس زمینی رو داد بهم وگفت این زمین متعلق به سندهای شماست بصورت لفظی گفت بهم واز۱۳۸۷ تاکنون باشخصی برسر این زمین اختلاف دارم، شخصی خود را به عنوان کارآموز وکالت معرفی نمود به بنده درسال۹۳،وازسال۹۳تا۹۵ اقدام به اخذ۱۰قولنامه دست نویس وبنگاهی به جهت رفع موانع اداری وثبتی ورفع اختلاف از زمین مورد نظر نمودازطریق قانونی، که الان متوجه شدم کارآموز وکالت نبوده وباقولنامه هایی که ازمن اخذ کرده به جهت رفع اختلاف زمین ورفع موانع سند اقدام به شکایت فروش مال غیر وکلاهبرداری نموده الان من میتونم با عنوان کلاهبرداری ازطریق جعل عنوان ازش شکایت کنم؟ممنون یاشامل عنوان دیگه ای میشه لطفا عنوان دقیق رو بهم بگید تا شکایتم رد نشه

  شنبه ، 07 خرداد 1401

  • مینا مرادی ساکی

   باسلام کاربرگرامی بله میتوانید با ارائه مدارک جعل عنوان از ایشان شکایت نمایید .

 • سلام،شخصی خودش رو کاراموز وکالت معرفی کردبهم واقدام به اخذ۱۰قولنامه ازسال۱۳۹۳تا۱۳۹۵ اعم از دست نویس وبنگاهی ازم نمود به جهت رفع اختلاف زمینم ازطریق قانونی که فاقد ساخت وساز بودامادرتصرف لفظی شخصی بود،ورفع موانع ومشکلات اداری سندم که قدیمی بود ونیاز به جانمایی...داشت(البته سندم جانمایی نشده تاکنون وطبق گفته لفظی شهرداری که گفت این زمین متعلق به سندشماست میگم زمین مال منه) درتمامی قولنامه ها جنبه خرید وفروش قید شده اما پولی دریافت نکردم بابت قولنامه ها اگر ۱۰ یا۱۵میلیون تومانی طی چکی بهم داده باشه بابت این قولنامه ها به اصرار خودش که گفت اگه توانستم رفع اختلاف کنم بعدا بتوانم ثابت کنم چیزی به شما پرداخت کردم وشما نزنید زیرش واز۴هزارمتر۶۰۰متر فسخ شده که یک خودرو ثمنش بوده وفسخ نامه دارم ومجددقسمت فسخ شده رو درقولنامه ای بنگاهی جداگانه ای قید کردیم صحیحه طبق شماره قولنامه فسخ شده، بدون اینکه خودرو رو تحویل بگیرم ودرید من باشه،و۲۵۰۰متر را به مبلغ ۲۵میلیون تومان قیدشده که خریده ازم درقولنامه ها و۴عددقولنامه بنگاهی را با بنگاه دار همدستی کرده وهرکدام را یک خط،خط زده نوشته هاش رو وغلط گیر گرفتن باهمکاری بنگاه دار و۴نسخه غلط گیرگرفته شده رو به من دادند ونسخه های بدون جعل رو برای خودشون برداشتند.این شخص الان با قولنامه های جعل شده و۶۰۰مترفسخ شده که درقولنامه ای مجزا قیدشده صحیحه بدون اینکه ثمن قولنامه فسخ شده درید من باشه وتحویل گرفته باشم اقدام به شکایت کلاهبرداری وفروش مال غیر کرده ازم بدون بدون اینکه توانسته باشه زمین رو تحویلم بده واصلا کارآموز نبوده الان مرتکب کلاهبرداری از طریق جعل عنوان شده؟وبابت قولنامه هایی که جعل کرده وداده به من باهمکاری بنگاه دار والان داره ازشون استفاده میکنه رو آیا میتونم با عنوان جعل متن مبایعه نامه یا جعل واستفاده از سند مجعول ازش شکایت کنم لطفا اگه لطف کنید عنوان های صحیح رو بهم بگید تا شکایتم رد نشه ممنون میشم

  شنبه ، 07 خرداد 1401

  • عذرا نصرآبادی

   سلام کاربر محترم .می توانید باعنوان جعل واستفاده از سند مجعول شکایت کنید اما جهت روشن شدن موضوع خوب دادگاه کیفری موضوع را به کارشناس ارجاع می دهند تا جعل را تشخیص دهد وکارشناس هم اصل مبایعنامه ها را می خواهد درصورتی که شما عنوان نمودید اصل ان پیش متهمین است وشما فقط غلطگیر شده ان را دارید البته باز هم این موضوع را با یک کارشناس رسمی دادگستری قبل طرح دعوا بپرسید که ایا با وجود غلط گیر هم قابل تشخیص است یانه ؟این موضوع فنی ودر تخصص فقط کارشناس رسمی دادگستری است

 • من از یه خانمی بابت کلاهبرداری شکایت کردم اون ۵ تا سفته مجموعا ۲۵ میلیون به دادگاه میاره و مدعی میشه که این ۵ تا سفته رو من سال ۹۵ پیش ۳شاهد بهش دادم از این سفته ها دو تا سفته ۱۰میلیونی که من بهش ندادم رو پشتش رو امضا و نوشته منو جعل می‌کنه درخواست کارشناسی کردم و کارشناس گفته که اون دوتا سفته که هر کدومش ۱۰ میلیون امضاش و نوشته آن برای من نیست و برای اون خانم هم نبوده چون سفته ها رو اون خانم به دادگاه آورده متهم شده.بعد شهود که به دادگاه میاره حرفهای شاهد با حرفهای متهم ضدو نقیض داشته بعد دادگاه از بانک استعلام دوتا سفته رو میگیره مشخص میشه این سفته ها اصلا سال ۹۵ وجود نداشته بلکه بانک سفته رو سال ۹۶ چاپ و تولید کرده سپس دادگاه اون خانم رو محکوم به جعل امضا سفته می‌کنه .این پرونده ۴ماه به تجدید نظر استان رفته هنوز جواب تجدید نظر استان صادر نشده میخواستم بدونم چقد طول می‌کشه ابلاغیه صادر بشه و تجدید نظر چه رای صادر می‌کنه ؟؟آیا محکوم به جعل امضا سفته میشه یا تبرئه میشه؟

  دوشنبه ، 02 خرداد 1401

  • ناصر روحی زاده

   سلام نتیجه‌ای رای صادره از دادگاه تجدیدنظر از طریق سامانه ابلاغ به اطلاع شما خواهد رسید و این مدت زمان طبیعی می باشد و صبور باشید در مورد رای دادگاه بدوی که به نفع شما بوده قریب به اتفاق دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را تأیید خواهد کرد. موفق و موید باشید

 • سلام من خانه را اجاره دادم در بنگاه املاک و کپی اسناد ملک را دادم آیا امکان جعل سند و فروش سند تک برگی وجود دارد؟

  چهارشنبه ، 21 اردیبهشت 1401

  • ناصر روحی زاده

   سلام ارایه کپی مدارک شما به املاکی در جهت شفاف سازی مالک مورد اجاره می باشد و بهتر است اگر مدارک را از ایشان مسترد ننمایید یا عرف محل تا پایان مدت اجاره مدارک را در نزد املاکی تایید می کند از ایشان رسیدی مبنی بر ارایه اسناد به متصدی بنگاه اخذ نمایید . موفق و موید باشید

سوال حقوقی