قتل در تصادفات رانندگی و مجازات آن چیست؟

قتل در تصادفات رانندگی و مجازات آن چیست؟

امروزه با پیشرفت ابنا بشر در زمینه تکنولوژی و علم وسایل آرامش انسانها فراهم شده است اما این فراهم شدن وسایل آرامش به معنای فراهم شدن وسایل آسایش نیست به طور مثال ساخت خودرو و وسایل حمل و نقل سهولت در آمد و شد را فراهم کرده است اما علی رغم وضع قوانین و مقررات مشاهده میشود که از سوانح منجر به فوت و جرح در ارتباط با وسایل نقلیه کن نشده است و سالانه آمار قابل توجهی از مرگ و میر ها را به خود اختصاص داده است به همین جهت در این مقاله به بررسی موضوع قتل در تصادفات رانندگی و مجازات آن خواهیم پرداخت پس تا انتها  گروه وکلا و مشاوران و کارشناسان حقوقی سایت وکیلوند را همراهی کنید.

عده کثیری از مردم بر این باور هستند که اگر زمانی شخصی دچار تصادف رانندگی شد و بدین خاطر مرتکب قتل شخص دیگری شود مجازات آن از لحاظ قانون و حقوق جزا بدون شک قصاص است و راننده خاطی به اعدام محکوم خواهد شد در حالی که باید چنین تفکری را از ذهن زدود و بیان کنیم که در این مواقع معمولا قتل رخ داده است لیکن نه از جنس عمدی بلکه از نوع غیر عمد .
باید توجه داشت که جنایت در قانون مجازات اسلامی به سه دسته تقسیم میشود جنایت عمدی ،غیر عمدی و خطای محض که در ادامه به بررسی مواد قانونی مرتبط با آن خواهیم پرداخت .

مطابق ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی

جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.

اما در چه مواردی میتوانیم بگوییم که جنایت عمدی محسوب میشود ؟


به همین منظور قانون گذار در ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی به تعریف جنایت عمدی پرداخته است ؛

جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود:
الف- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.
ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.
پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.
تبصره ۱- در بند(ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.
تبصره ۲- در بند(پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنیٌ علیه ، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.


جنایت در چه مواردی شبه عمدی است ؟


مطابق ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی

جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می شود:


الف- هرگاه مرتکب نسبت به مجنیٌ علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می گردد، نباشد.
ب- هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است به مجنیٌ علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.
پ- هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.


جنایت در چه مواردی خطای محض محسوب میشود ؟


بر اساس ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی

جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می شود:
الف- در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.
ب- به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.
پ- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنیٌ علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.
تبصره- در مورد بندهای(الف) و(پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می گردد، جنایت عمدی محسوب می شود.

حالا که با معنی و مفهوم انواع جنایت بر اساس عمدی و شبه عمدی و خطای محض آشنا شدیم به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که قتل در تصادفات رانندگی در چه مواردی غیر عمدی است ؟

در پاسخ به این سوال خواهیم گفت که اگر قتل به سه علت عمده رخ دهد به صورت قتل غیر عمد خواهد بود و قتل غیر عمدی محسوب میشود ؛
اگر قتل در اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی اتفاق بیفتد
غیر عمد محسوب خواهد شد یا اینکه قتل در اثر عدم رعایت نظامات دولتی  یا اینکه به دلیل مهارت نداشتن راننده وسیله نقلیه یا نداشتن گواهینامه اتفاق بیفتد .
در تمامی موارد فوق قتل صورت گرفته به صورت غیر عمد است زیرا اگرچه اقدام راننده باعث نقض قوانین است اما در هر حال فاقد عنصر معنوی و سو نیت است .

مجازات قتل در تصادف رانندگی به چه میزان است ؟

مجازات قتل در تصادف رانندگی بر اساس ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی اینگونه تعیین شده است ؛
ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی

هر گاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (‌اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا‌متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم‌محکوم می‌شود.

پس مشاهده شد که مجازات قتل در تصادف رانندگی در اثر بی احتیاطی یا مبالاتی شش ماه تا سه سال حبس و نیز پرداخت دیه تعیین شده است .
البته باید توجه نمود مرتکب در صورتی به پرداخت دیه محکوم میشود که محکوم له و شاکی آن را مطالبه کند و اگر دیه را مطالبه نکند این امر باعث سقوط مجازات حبس نیست هر چند که میتواند باعث تخفیف در مجازات باشد .

در چه مواردی مجازات راننده تشدید خواهد شد 


قانون گذار در مواد ۷۱۸ و ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات ) مواردی را  پیش بینی نموده است که در صورت تحقق این موارد مجازات مرتکب تشدید خواهد شد .

ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی

در مورد مواد فوق هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر‌حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده رو‌علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر‌مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی‌وسایل موتوری محروم نماید.

ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی

هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مامورین انتظامی از‌این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در‌مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.
تبصره ۱ - راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به‌مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد
تبصره ۲ - در تمام موارد مذکور هر گاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به‌هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود.

اگر شخصی دارای خوردوی گران قیمت یا صفر باشد و در اثر تصادف قیمت خودرو دچار افت شدید قیمت شود ، فرد خسارت دیده میتواند از راننده مسبب حادثه تقاضای پرداخت خسارت ناشی از افت قیمت خودرو را نماید .

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قتل در تصادفات رانندگی و مجازات آن و به طور کلی پیرامون جرایم ناشی از تخلفات رانندگی میتوانید جهت مشاوره تلفنی و رزرو مراجعه به صورت حضوری به وکلا و مشاوران و کارشناسان حقوقی سایت وکیلوند اولین استارتاپ حقوقی ایران مراجعه نمایید.

  • 31 مرداد 00
۵ / 5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!

پرسش و پاسخ های مرتبط

باسلام ‌وخسته نباشید. ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است. ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است. سوال۱.تفسیرموادقانونی‌فوق‌به‌چه‌شکلی‌هست‌واینکه‌شرایط‌احراز‌عناصر جرم درمواد‌قانونی‌فوق‌به‌چه‌صورتی‌می‌باشد،عنصرقانونی،عنصر‌مادی،عنصرمعنوی؟ سوال۲.واینکه تمکین عام‌وخاص‌درزندگی‌مشترک شامل چه مواردی می‌شود؟ سپاس فراوان.

جمعه ، 21 مرداد 1401

با سلام عدم‌ثبت با احراز شرایط ماده جرم است و قابل پیگرد/تمکین‌خاص = رابطه خاص زناشویی تمکین عام = پذیرش خصایص ریاست زوج بر خانواده

سلام ...وقتتون بخیر... پیشاپیش بابت طولانی شدن مطلب و وقتی که از شما میگیرم عذرخواهی میکنم...لطف میکنید راجع به ماجرایی که تعریف میکنم راهنمایی کنید... حدود پنج ماه پیش یعنی 6/11/1400 برادرم با اسلحه پسر عموم توی باغ پدریمون کشته میشه...پلیس آگاهی حدود 2 ساعت بعد سر صحنه میرسه که همه چیز مثل جسد،اسلحه جابجا شدن و پسرعموم و کسانی که اون شب با اطلاع پسر عموم سر صحنه حاضر میشن به صراحت عنوان میکنن که برادرم خودکشی کرده... اثر انگشت روی اسلحه بررسی نکردن و کارشناس اسلحه براساس یه نظر سطحی فقط عنوان کرده چون از فاصله نزدیک شلیک شده پس خودکشیه...این اتفاق ساعت 11ونیم شب افتاده.............صبح همون روزی که برادرم شبش کشته شده... خانم برادرم به محل کار همسرش میره و میگه شوهرم قصد خودکشی داره... بعداز ظهر همون روز دوباره به همکارش تماس میگیره و میگه همسرم قصد خودکشی داره... حدود ساعت 7و نیم شب خانم برادرم به منزل مادرم میاد به همراه دوتااز برادراش و خانمی دیگه که از فامیل مادرش هست و تهدید به قتل برادرم میکنن و صراحتا اعلام میکنن برادرم پاش به روستامون برسه میگن که بکشنش... و تهمت زنا به برادرم میزنن ونسبت به خانواده فحاشی میکنن...بعد از رفتن از خانه مادرم چند دقیقه بعد تماس میگیرن که برادرم مرگ موش خورده و ما در حال بردن به بیمارستان بودیم که از ماشین فرار کرده... و شب ساعت 11و نیم خبر کشته شدنش را به ما اطلاع میدن و میگن که خودکشی کرده این ماجرا جزئیات بسیاری داره ... اینکه برادرم اون شب با ماشین همکارش به روستا و باغ پدری رفته...سیم کارت توی جیب لباسش بوده ولی گوشیش خرد شده دو روز بعد خانواده همسرش تحویل پلیس میدن... کاپشنی که اون شب تنش بوده همون شب از تنش در آوردن و انداختن دور و دو روز بعد تحویل پلیس میدن...اینکه اثری از مرگ موش در تست سم شناسی نبوده در حالی که خانمش گفته وقتی میخواست مرگ موش بخوره از دهنش در آوردیم و حالش بد بوده که داشتن میبردنش بیمارستان...و مطالب بسیار دیگه.... مادرم به عنوان ولی دم از خانم و برادرای همسر برادرم شاکیه و همچنین از پسر عموم که شب حادثه با اسلحه او کشته شده.... ولی تا الان که نزدیک 5 ماه از حادثه گذشته نه دادگاه و نه پلیس آگاهی هیچ بررسی و تحقیقی و حتی احضار به دادگاه متهمین انجام نداده چون بنا را بر خودکشی گذاشتن و هیچ کدام از ابهامات ما در رابطه با قتل مشکوک برادرم انجام ندادن... نه چک کردن دوربینای مسیر...نه پرینت تماسا و پیامکای متهمین و حتی ۳شماره اسلحه در پرونده وجود داره و برای ما استعلام نگرفتن که این شماره ها از کجا اومدن و ایا واقعا اسلحه مال پسر عموم هست یا نه و خیلی درخواستهای دیگه ای که ما داشتیم سلام ...وقتتون بخیر... پیشاپیش بابت طولانی شدن مطلب و وقتی که از شما میگیرم عذرخواهی میکنم...لطف میکنید راجع به ماجرایی که تعریف میکنم راهنمایی کنید... حدود پنج ماه پیش یعنی 6/11/1400 برادرم با اسلحه پسر عموم توی باغ پدریمون کشته میشه...پلیس آگاهی حدود 2 ساعت بعد سر صحنه میرسه که همه چیز مثل جسد،اسلحه جابجا شدن و پسرعموم و کسانی که اون شب با اطلاع پسر عموم سر صحنه حاضر میشن به صراحت عنوان میکنن که برادرم خودکشی کرده... اثر انگشت روی اسلحه بررسی نکردن و کارشناس اسلحه براساس یه نظر سطحی فقط عنوان کرده چون از فاصله نزدیک شلیک شده پس خودکشیه...این اتفاق ساعت 11ونیم شب افتاده.............صبح همون روزی که برادرم شبش کشته شده... خانم برادرم به محل کار همسرش میره و میگه شوهرم قصد خودکشی داره... بعداز ظهر همون روز دوباره به همکارش تماس میگیره و میگه همسرم قصد خودکشی داره... حدود ساعت 7و نیم شب خانم برادرم به منزل مادرم میاد به همراه دوتااز برادراش و خانمی دیگه که از فامیل مادرش هست و تهدید به قتل برادرم میکنن و صراحتا اعلام میکنن برادرم پاش به روستامون برسه میگن که بکشنش... و تهمت زنا به برادرم میزنن ونسبت به خانواده فحاشی میکنن...بعد از رفتن از خانه مادرم چند دقیقه بعد تماس میگیرن که برادرم مرگ موش خورده و ما در حال بردن به بیمارستان بودیم که از ماشین فرار کرده... و شب ساعت 11و نیم خبر کشته شدنش را به ما اطلاع میدن و میگن که خودکشی کرده این ماجرا جزئیات بسیاری داره ... اینکه برادرم اون شب با ماشین همکارش به روستا و باغ پدری رفته...سیم کارت توی جیب لباسش بوده ولی گوشیش خرد شده دو روز بعد خانواده همسرش تحویل پلیس میدن... کاپشنی که اون شب تنش بوده همون شب از تنش در آوردن و انداختن دور و دو روز بعد تحویل پلیس میدن...اینکه اثری از مرگ موش در تست سم شناسی نبوده در حالی که خانمش گفته وقتی میخواست مرگ موش بخوره از دهنش در آوردیم و حالش بد بوده که داشتن میبردنش بیمارستان...و مطالب بسیار دیگه.... مادرم به عنوان ولی دم از خانم و برادرای همسر برادرم شاکیه و همچنین از پسر عموم که شب حادثه با اسلحه او کشته شده.... ولی تا الان که نزدیک 5 ماه از حادثه گذشته نه دادگاه و نه پلیس آگاهی هیچ بررسی و تحقیقی و حتی احضار به دادگاه متهمین انجام نداده چون بنا را بر خودکشی گذاشتن و هیچ کدام از ابهامات ما در رابطه با قتل مشکوک برادرم انجام ندادن... نه چک کردن دوربینای مسیر...نه پرینت تماسا و پیامکای متهمین و حتی ۳شماره اسلحه در پرونده وجود داره و برای ما استعلام نگرفتن که این شماره ها از کجا اومدن و ایا واقعا اسلحه مال پسر عموم هست یا نه و خیلی درخواستهای دیگه ای که ما داشتیمسلام ...وقتتون بخیر... پیشاپیش بابت طولانی شدن مطلب و وقتی که از شما میگیرم عذرخواهی میکنم...لطف میکنید راجع به ماجرایی که تعریف میکنم راهنمایی کنید... حدود پنج ماه پیش یعنی 6/11/1400 برادرم با اسلحه پسر عموم توی باغ پدریمون کشته میشه...پلیس آگاهی حدود 2 ساعت بعد سر صحنه میرسه که همه چیز مثل جسد،اسلحه جابجا شدن و پسرعموم و کسانی که اون شب با اطلاع پسر عموم سر صحنه حاضر میشن به صراحت عنوان میکنن که برادرم خودکشی کرده... اثر انگشت روی اسلحه بررسی نکردن و کارشناس اسلحه براساس یه نظر سطحی فقط عنوان کرده چون از فاصله نزدیک شلیک شده پس خودکشیه...این اتفاق ساعت 11ونیم شب افتاده.............صبح همون روزی که برادرم شبش کشته شده... خانم برادرم به محل کار همسرش میره و میگه شوهرم قصد خودکشی داره... بعداز ظهر همون روز دوباره به همکارش تماس میگیره و میگه همسرم قصد خودکشی داره... حدود ساعت 7و نیم شب خانم برادرم به منزل مادرم میاد به همراه دوتااز برادراش و خانمی دیگه که از فامیل مادرش هست و تهدید به قتل برادرم میکنن و صراحتا اعلام میکنن برادرم پاش به روستامون برسه میگن که بکشنش... و تهمت زنا به برادرم میزنن ونسبت به خانواده فحاشی میکنن...بعد از رفتن از خانه مادرم چند دقیقه بعد تماس میگیرن که برادرم مرگ موش خورده و ما در حال بردن به بیمارستان بودیم که از ماشین فرار کرده... و شب ساعت 11و نیم خبر کشته شدنش را به ما اطلاع میدن و میگن که خودکشی کرده این ماجرا جزئیات بسیاری داره ... اینکه برادرم اون شب با ماشین همکارش به روستا و باغ پدری رفته...سیم کارت توی جیب لباسش بوده ولی گوشیش خرد شده دو روز بعد خانواده همسرش تحویل پلیس میدن... کاپشنی که اون شب تنش بوده همون شب از تنش در آوردن و انداختن دور و دو روز بعد تحویل پلیس میدن...اینکه اثری از مرگ موش در تست سم شناسی نبوده در حالی که خانمش گفته وقتی میخواست مرگ موش بخوره از دهنش در آوردیم و حالش بد بوده که داشتن میبردنش بیمارستان...و مطالب بسیار دیگه.... مادرم به عنوان ولی دم از خانم و برادرای همسر برادرم شاکیه و همچنین از پسر عموم که شب حادثه با اسلحه او کشته شده.... ولی تا الان که نزدیک 5 ماه از حادثه گذشته نه دادگاه و نه پلیس آگاهی هیچ بررسی و تحقیقی و حتی احضار به دادگاه متهمین انجام نداده چون بنا را بر خودکشی گذاشتن و هیچ کدام از ابهامات ما در رابطه با قتل مشکوک برادرم انجام ندادن... نه چک کردن دوربینای مسیر...نه پرینت تماسا و پیامکای متهمین و حتی ۳شماره اسلحه در پرونده وجود داره و برای ما استعلام نگرفتن که این شماره ها از کجا اومدن و ایا واقعا اسلحه مال پسر عموم هست یا نه و خیلی درخواستهای دیگه ای که ما داشتیم و الان قرار نهایی مبنی بر بی گناهی متهمین و منع تعقیب صادر شده الان ما باید چیکار کنیم؟فردا اخرین مهلت اعتراص هست ایا میتونیم در خواست بدیم پرونده از سروستان به شیراز منتقل بشه؟ یا حتی پاسگاه سروستان ک مسئول انجام تحقیقات هس تغییر کنه و اگاهی شیراز کارها انجام بشه؟ ممنون از صبر و حوصله شما...

جمعه ، 21 مرداد 1401

بااحترام کاربر محترم بدوا شما باید اعتراض را با یک لایحه قوی ارائه دهید تا بررسی و تحقیقات را و .....را بخواهید تنها راه شما فعلا اعتراض به منع تعقیب میباشد در ضمن باید پرونده مورد بررسی و مطالعه دقیق قرار گیرد

سلام وقت شما بخیر شخصی از بنده بابت تهمت و افترا و ضرب و جرح عمدی شکایتی مطرح کرده و شاهدی معرفی که که آن فرد راضی به شهادت نیستند اگر در جلسه رسیدگی شورای حل اختلاف سازش حاصل گردد بنده میتوانم باز هم برای اعاده حیثیت اقدام کنم؟

جمعه ، 21 مرداد 1401

سلام .اگر در شورا هم سازش حاصل شود گزارش اصلاحی صادر وپرونده مختومه می شود ولی شما بصرف شکایت او نمی توانید اعاده حیثیت ویا افترا شکایت کنید چراکه تظلم خواهی حق هرکسی است شمااگر به جرم افتراشکایت کنید باید سونیت شاکی را احراز واثبات نمایید درعیر اینصورت دعوای شما رد می گردد

البته سوال قبلی رو اشتباه تایپ کردم .با این تخصیص که ماده ۱۰۶،از لحاظ مرور زمان تعقیب تخصیص از ماده ۱۰۵ است .پس ماده ۱۰۵ دیگر مختص و منحصر به جرایم غیر قابل گذشت میشد درستع؟

پنجشنبه ، 20 مرداد 1401

باسلام،بله ماده ١٠٥ مختص جرايم غير قابل گذشت ميباشد.

منظور بنده موضوع رسیدگی نیست ون قبلا با توضیحات مبسوط ،برای ما قابل فهم شد.سوال بنده این بود که بعد از مرور زمان شکایت دیگر امکان حصول مرور زمان دیگر (مرور زمان تعقیب )نیست درسته؟و چون بعد از مرور زمان شکایت چون مهلت تعقیب(یکساله)تمام میشود بنابراین چون امکان تعقیب با پایان یافتن یکسال تمام میشود پس عملا مرور زمان تعقیب هم امکان ندارد .درسته؟و بر عکس بعد از مرور زمات تعقیب هم چون عملا تعقیب منتفی شده و امکان تعقیب نیست پس مرور زمان شکایت بعد از مرور زمان تعقیب امکان ندارد .چوت تعقیبی نیست که مرور زمان شکایت بخواهد موقوف کند .درسته؟

پنجشنبه ، 06 مرداد 1401

با سلام بله در فرض حصول مرور زمان شکایت مرور زمان منتفی میشود . و دیگر قابل امعان نظر نمیباشد

برادردرتاریخ ۴۰۱/۴/۲۳جنازه اش رادرکنارپارک پیداکردن گشت محله ازاون تاریخ تا۴۰۱/۴/۳۰به مااطلاع ندادن تااینکه بعدشناسایی دفن کردیم وهمسرش هم گم شده بودتاوقتی که دفن کردیم ایشان درمراسماتش هم شرکت نکردش حال پیداشده پیش مادرش هست مامشکوک هستیم به این راهنمایی کنید

پنجشنبه ، 06 مرداد 1401

سلام اگر گزارش پزشکی قانونی این است که مرگ برادرتون مشکوک بوده یعنی به قتل رسیده شما می توانید به عنوان متهم از او شکایت کنید

با سلام ،کسی که ۳ سال پیش یک شب بازداشت بوده و حکم قطعی براش صادر نشده حکم برائت صادر شده و الان سوئ پیشینه خواسته روی سایت ثنا نیومده و باید به واحد سجل کیفری مراجعه کنه چیه؟ایا سوئ پیشینه حساب شده؟؟ چرا باید به واحد سجل کیفری مراجعه کنه ؟؟

سه شنبه ، 21 تیر 1401

سلام کاربرمحترم .مثل اینکه متوجه نشدید .ببینید ایشون که به ارتکاب جرمی محکوم نشدند که بخواهد در سجل کیفری ثبت شود ایشون باتوجه به اینکه از جرم مبری شده اند وحکم برائت براشون صادر شده است هیچ گونه سو پیشینه ای برای ایشون ثبت نشده نگران نباشند واحد یا نهادی که گواهی سو پیشینه خواسته باید ایشون به دادسرا واحد سجل کیفری مراجعه وگواهی عدم سو پیشینه دریافت کنند این روال اکثر نهاد وارگانها است که از متقاضیان گواهی عدم سو پیشینه می خواهند درواقع ایشون به انجامراجعه می کنند وگواهی دم سو پیشینه دریافت وبه ان مرکزی که گواهی خواسته است تسلیم می کنند مطمئن باشید سو پیشینه ندارد ودر گواهی هم عدم ان ذکر می گردد

با سلام.بنده جهت حضور در دادگاه یک لایحه دو صفحه ای تهیه کردم و انتهای آن نوشتم مستندات و مواد قانونی به پیوست ارسال میشود و تمام مستندات و مواد و بخشنامه های قانونی را هایلایت کرده و همراه لایحه دفاعیه میخوام به دادگاه ارائه دهم.حال سوال من این است که این لایحه مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت یا اینکه باید خودم در دادگاه لایحه ی خود را بخوانم؟بار اولم است که می‌خوام در دادگاه حاضر شوم به عنوان شاکی.

جمعه ، 10 تیر 1401

سلام. کاربر محترم. پوزش از تاخیر در پاسخ. شما بعنوان شاکی در جلسه اول رسیدگی طبق شکایت اولیه شرح ماوقع می دهید اگر لایحه مفصل نوشته ومستندات ضمیمه شده وزودتراز جلسه رسیدگی توسط دفاترخدمات قضایی به شعبه موردنظر ارسال شود توسط مدیردفترش ثبت پرونده می شود وتوسط قاضی رویت وبررسی می‌شود که شما در جلسه اول رسیدگی می توانید اظهاردارید دفاعیات طبق شرح شکوائیه ولایحه است. ونیازی به تفصیل وتوضیح مجدد ماجرانیست.

باسلام.بنده نسبت به قرار منع تعقیب اعتراض کردم.۱۰ روز پیش در سامانه ی ثنای من این پیام آمد (پرونده جهت رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار نهایی به دادگاه ارسال شد)به من گفتند که تعیین شعبه خواهد شد.سوال من این است که چقدر وقت طول خواهد کشید و در کدام دادگاه تعیین شعبه خواهد شد و آیا به من اطلاع رسانی خواهد شد؟

دوشنبه ، 09 خرداد 1401

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛ در خصوص سوال مطروحه شما: اصولا رسیدگی ب قرار منع تعقیب دادسرا و نتیجه آن بیشتر از یکماه بطول نمی انجامد با این حال ب طور قطع قابل پیش بینی نیست مرجع رسیدگی ب اعتراض دادگاه محل وقوع جرم هست ک حسب مورد با توجه ب نوع اتهام میتواند دادگاه کیفری یک یا دو یا دادگاه انقلاب باشد دادگاه ذیصلاح در جلسه فوق العاده وفق قانون ب اعتراض شما رسیدگی میکند و موارد ب شما ابلاغ خواهد گردید موید باشید

سلام من چند وقت پیش وسیلهای خودرو سرقت کردند دزد وسایل پیدا شد شکایت کردم اما دادگاه ک احضاریه اومده نرفتم خاستم ببینم مشکلی برام پیش نمییاد بعدا ازم شاکی بشن حوصله دادگاه رفتن ندارم

یکشنبه ، 01 خرداد 1401

سلام.خیر جرم سرقت جرمی است هم جنبه خصوصی داردهم جنبه عمومی که خوب با نرفتن شمامانع روند رسیدگی نمی شود وحکم محکومیت متهم صادر می شود مگر اینکه اخذ توضیح از شاکیلازم باشد ودر احضاریه به شما ابلاغ وقید شود

سوال حقوقی