ختم اعلام ورشکستگی چیست ؟

سلام وقتتون بخیر .اگر به اداره ورشکستگی مالی نداشته باشیم معرفی کنیم آیا ختم ورشکستگی اعلام میشود ختم ورشکستگی یعنی چی؟

29 تیر 1400 131

سلام
کاربر محترم در صورت صدور حکم ورشکستگی از سوی دادگاه و تعیین مدیر تصفیه ، تصفیه امور ورشکستگی حداکثر در ۸ ماه ازتاریخ وصول حکم ورشکستگی به اداره تصفیه انجام می گیرد و در صورت وجود اموال منقول و غیر منقول ، اموال ورشکسته ازطریق مزایده به فروش رسیده و تقسیم می گردد.پس از این مدت ختم ورشکستگی اعلام می شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی