سوال در خصوص دریافت غرامت ملک

سلام، ده سال قبل زمین حدود هزار متر مربع با قیمت بسیار پایین تر از قیمت واقعی ملک حدود یک پنجم قیمت واقعی ملک در آن سال به شخصی فروخته شده است، و لیکن حالا حدود صد متر از آن مستحق للغیر در آمده است ، سیوالی که داشتم این است که آیا غرامت بابت قسمتی که مستحق للغیر در آمده است باید به نرخ روز ملک پرداخت گردد و یا اینکه با توجه به اینکه خریدار ده سال قبل یک پنجم قیمت واقعی ملک در آن سال را پرداخت کرده است غرامت به صورت تورم موضوعی نسبت به پول پرداخت شده تعیین می گردد ؟ تشکر

09 مرداد 1400 80

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی