توقیف واریزی مسکن ملی بابت مهریه

آیا واریزی مسکن ملی هم برای مهریه توقیف میشه؟حسابم مسدود شده

11 مرداد 1400 165

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی