الزام به تنظیم سند رسمی فروشنده مجهول المکان

سلام بنده برای تنظیم سند خودرو شکایت کردم فروشنده و شخص قبل از او ک ظاهرا مالک سند هست رو طرف دعوا قرار دادم صاحب سند محکوم شد ولی شخص مجهول المکان است و بجز اسم و فامیل و نام پدر اطلاعات دیگری در دست نیست و توی حکم هم همین اطلاعات هست ولی مقداری اطلاعات از شخص خودم دارم حال دفترخانه چگونه سند میزنه؟ مشخصات فروشنده رو از کجا میاره و تکمیل میکنه سندو؟ لطفا راهنمایی کاملی بکنید

18 مرداد 1400 62

باسلام
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده پس از انتشار آگهی و انقضای مهلت قانونی رای غیابی در خصوص محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی صادر خواهد شد که بایستی در روزنامه رسمی انتشار یابد .
پس از تمام مهلت نماینده دادگستری به نیابت از محکوم علیه جهت انتقال اقدام خواهد نمود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی