الزام فروشنده به قسمتی از معامله که متعلق به غیر بوده ممکن است ؟

سلام ، سند زمینی به صورت حدی به حدی می باشد . ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری جانمایی می شود و کارشناس نظریه کتبی می دهد که ملک حدود سه هکتار است و از این سه هکتار حدود شش هزار متر آن در تصرف متصرف غیر قانونی می باشد ، خریدار و فروشنده قراردادی تنظیم می کنند و در قرارداد ذکر می شود که هر دو نفر نظر کارشناس را قبول دارند و به آن اعتراض ندارند و خریدار همه سه هکتار زمین را خریداری می کند و فروشنده هم چون طبق نظر کارشناس گمان می کرده که بیست و چهار هزار متر در واقع تحویل خریدار داده است متعهد می شود از متصرف غیر قانونی شکایت کند و شش هزار متر را پس بگیرد و تحویل خریدار بدهد و اگر نتوانست شش هزار متر را پس بگیرد باید به قیمت روز مبلغ آن را به خریدار عودت دهد ، حالا در جریان دادگاه کارشناسان منتخب دادگاه نظریه کارشناسی اول را کاملا رد کرده اند و نظر داده اند که شش هزار متر مربوط به این قطعه نیست و مربوط به خود متصرف است . نکته مهم این جاست که متراژ زمین مورد معامله با اینکه شش هزار متر جز این قطعه نبوده است طبق نظریه کارشناسی تکمیلی همان سه هکتار است یعنی سه هکتار در واقع از همان اول متصرف نداشته است و تحت تصرف خریدار در آمده است ، در واقع فروشنده نتوانسته است شش هزار متر را پس بگیرد ولیکن سه هکتار را تحویل خریدار داده است آیا چون در قرارداد به اشتباه ذکر شده بوده که اگر شش هزار متر را فروشنده پس نگیرد باید غرامت بدهد باید واقعا غرامت پرداخت کند ؟

19 مرداد 1400 66

سلام
کاربر محترم در فرض سوال اگر محرز شده که شش هزار متر متعلق به فروشنده نبوده معامله نسبت به آن قسمت از مبیع باطل است و چون مبیع ( مورد معامله ) مستحق الغیر بوده فروشنده مکلف به جبران خسارت و غرامت به نرخ روز است .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی