یه زمینی را من فروختم درخصوص تحویل ملک جای دیگری راتحویل دادم ولی زمین فروخته شده به میزان آن موجوداست آیامشکلی بوجودمی آید؟

سلام ، قطعه زمینی به مساحت سه هکتار معامله شده است که سند آن حدی به حدی بوده است و دارای پلاک ثبتی می باشد هم خریدار و هم فروشنده در حدود ملک روی زمین سهوا اشتباه کرده اند و قسمتی از ملک شخص دیگری را تصرف کرده اند و این در حالی است که حدود واقعی پلاک ثبتی مورد معامله موجود می باشد و مشکلی هم ندارد وقابلیت تصرف سه هکتارتوسط خریدار را دارد و فروشنده هم پس از پی بردن به حد و حدود واقعی آمادگی دارد که آن را تحویل خریدار بدهد ، یعنی در واقع فروشنده سه هکتار زمین تحت عنوان یک پلاک ثبتی فروخته است ولیکن در روی زمین سهوا مقداری از ملک شخص دیگری را تحویل داده است ولیکن حالا که متوجه شده است حد و حدود صحیح زمین را به خریدار اعلام کرده است و آمادگی دارد که سه هکتار را به خریدار تحویل دهد ، آیا خریدار می تواند برای اشتباه پیش آمده از فروشنده شکایت کند ؟ آیا از لحاظ حقوقی مشکلی برای فروشنده پیش می آید ؟

22 مرداد 1400 79

باسلام
باتوجه به اینکه زمین به میزان مورد معامله به خریدارفروخته شده است وصرفا اشتباه درمحل تحویل مبیع بوده است واین درحالی است که طبق اظهارات خودتان ملک فروخته شده به همان میزان ودرهمان پلاک ثبتی وجودداشته وقابلیت تحویل رانیزدارد لذا دراین خصوص ازنظرحقوقی مشگلی وجود نخواهد داشت

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی