ایا تغییر مذهب در شناسنامه درج می شود ؟

سلام در صورت مسلمان شدن مرد برای ازدواج م دریافت استشهاد نامه ایا مدارک شناسایی و دولتی تغییر میکنند؟ یعنی دین اون در همه جا ثبت میشود؟

26 مرداد 1400 328

کاربر محترم در فرض سوال بر اساس اصل ۱۳ قانونی اساسی، ادیان پذیرفته شده در قانونی اساسی و همچنین مبتنی بر تبصره ۴ ماده ۲۰ قانونی ثبت احوال، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است که دین افراد را در سند سجلی آنها ثبت کند. فلذا چون از قبل دین شخص در سجل ثبت احوال درج شده در صورت تغییر مذهب در کارت ملی یا شناسنامه جدید درج نمی شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی