ایا سند عادی فروش خانه اعتبار دارد ؟

سلام میخواستم بدونم سند خانه با یک نوشته سندیت دارد؟؟؟؟

27 مرداد 1400 63

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی