فروش اپارتمان واختلاف مالکین ملک مشاعی برسرمالکیت

باسلام یکواحد آپارتمان نوساز ‌ در سال 97 فروخته ام که هنوز سند تفکیک نشده و داری سند اولیه کلنگی و بصورت مشاعی بین چند نفر می‌باشد در موعد تحویل واحد بعلت شکایت احدی از مالکین سند از دو نفر دیگر از صاحبان سند مشاعی بر سر مالکیت واحد های خودشان. دادگاه حکم خلع ید کل ساختمان را صادر و پلمپ نموده ‌و امکان تسلیم مبیع از بنده گرفته شده حال باتوجه مطابقت شرایط بوجود امده با یک بندی در شرایط تسلیم مبیع در مبایعه نامه مان ( مبایعه نامه های چاپی هلوگرام دار بند 5-2 ) شرایط بوجود امده بعلت اجراییه دادگستری و ذکر مبلغ خسارت نیز قید شده است لذا علی رغم اینکه در این سه سال مشکل پلمپ مجموعه حل نشده و دعوایشان پابرجاست ولی بعلت افزایش قیمت ملک مشتری ما نیز تمایلی به فسخ نداشته وضعیت را به این شکل رها کرده کما اینکه دعوای خسارت دیرکرد از بنده را هم به دادگاه برد و در هر دومرحله بدوی وتجدید نظر بعلت وجود مشکل خارج از توان بنده وبا ذکر عدم امکان تحویل مبیع و پرداخت خسارت دیر کرد توسط بایع رد گردید حال سوال بنده از اساتید محترم این است که با توضیحات فوق مشخص نبودن زمان حل شدن مشکل فوق اینجانب چه راهکار ی برای خاتمه دادن به این وضعیت معلق خود و قرارداد مان میتوانم اتخاذ کنم باتوجه به اینکه عدم تمایل مشتری به فسخ و استرداد ثمن و وجه التزام باتشکر

نظر سوال کننده به پاسخ:
باسلام بنده ابتدای عرایضم تفکیک نبودن سند را قید کرده ولی به نداشتن پایان کار اشاره نکردم با عرض پوزش وبه این علت پاسخ دقیق دریافت نگردید
27 مرداد 1400 93

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی