تقاضای مزایده ملک _ مهریه

سندی درپرونده مهریه گذاشته شدکه بنابران که اگرطرف مهریه رادروقت مقررنداد سندخانه پدرش که هیچ ادعایی نداردفروخته وحق بنده داده شوداماقاضی بهانه جویی میکندحالابایدچه درخواستی بدهم که قاضی بدون هیچ بهانه ای نتواندان را ردکند وقسط داردبنده راپشیمان کند ازگرفتن ان تاببخشمش امروز وفردامیکند وبهانه اعسارراکرده اماطرف درپرونده اعسارحاضرنشد ودرخواست باطل شد حال چه بایدکرد

30 مرداد 1400 85
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی