دیات متعلقه بابت سوختگی

سلام..دیه ۹ درصد سوختگی درجه ۲ در ناحیه گلو چقدر است

01 شهریور 1400 51

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی