کانون وکالای داگستری وایین نامه مربوطه

سلام .مهر رونوشت و کپی برابر اصل وکلای دادگستری در سال ۱۳۴۱ شمسی هم وجود داشته است؟با سپاس.

03 شهریور 1400 66

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی