ایا پرداخت مهریه مطابق زمان اجراییه محاسبه وپرداخت می گردد یاخیر

باسلام واحترام.من یک سوال دارم اگرکسی حدود8سال پیش مهریه اش رااجراگذاشته باشدکه درسال 72عقدکرده باشدومهریه اش 1000000میلیون تومان بوده ودرسال 92اجراگذاشته شده باشدوبیش ازپنج سال ازرسیدگی به اجراگذشته باشدودوباره برای اجراگذاشته شودآیابه قیمت همان سال محاسبه میگرددیابه قیمت امسال.چون درسال 92مبلغش به قیمت روز18000000میلیون تومان تخمین زده شده بودولی دوباره که امسال برای اجرااقدام شدهمان 18000000میلیون تومان رقم زده شدایانبایدبه قیمت امسال محاسبه شود.ممنون.

04 شهریور 1400 84

باسلام
به موجب ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی «هر گاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجراییه بلااثر تلقی می‌شود و ‌در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد، دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌له می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید ولی در ‌مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجراء دریافت می‌شود
واگر در حکم نوشته باشد تا زمان اجرای حکم طبق زمان اجراییه محاسبه می گردد

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی