ایا میشه سند یک ملکو درشهری غیرازمحل وقوع ملک تنظیم نمود

آیا به نام زدن یک سند مربوط به خانه در کرمان را میشود در شهری غیر از کرمان انجام داد؟

05 شهریور 1400 64

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی