مشارکت در ساخت مسکن وفسخ

در جریان پرونده مشارکت درساخت مسکن، مالک با توجه به گذشت مهلت ساخت تقاضای فسخ کرده، در صورتیکه طبق قرارداد، فسخ فقط منوط به تعطیلی کار به مدت سه ماهست که چون این اتفاق نیافتاده در دادگاه بدوی قاضی رأی به بطلان درخواست خواهان داده. آیا در تجدید نظر،احتمال دارد رأی به فسخ قرارداد دهند.؟

09 شهریور 1400 66

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی