مسئولیت حقوقی انتشار اخبار افزایش سرمایه شرکت سهامی عام با

مسئولیت حقوقی انتشار اخبار افزایش سرمایه شرکت سهامی عام با کیست و آیا در صورت لغو تخلف محسوب میشود یا خیر؟

09 شهریور 1400 57

با سلا
سرمایه شرکت یکی از مهمترین ارکان هر شرکتی است و به نوعی بیانگر اعتبار و پشتوانه، قدرت مالی، توانایی شرکت است و سلسله مراتب قانونی افزایش سرمایه از جمله تصویب مجمع عمومی شرکت، ثبت تغییرات در سرمایه شرکت و افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت ها و آگهی نمودن این افزایش سرمایه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار مربوط به آگهی های شرکت، رعایت شود.
عدم رعایت ان بر عهده مدیر واعضای هیات مدیره شرکت است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی