نحوه مطالبه نفقه معوقه

با سلام همسرم مدت ده ماه بنده رو از منزل بیرون کردن وبعد چندماه جهت فرار از حقوق بنده دادخواست تمکین دادن و این مدت هیچ نفقه ای ندادن .بنده بارها اعلام امادگی کردم در جلسه دادرسی تمکین وقتی تمکین بنده محرز گردید قاضی بدون حکم با نیابت قضایی بنده رو به منزل فرستادن ولی پرونده تمکین مختومه نشد .بعد گذشت ۵۰ روز از بازگشت مجددبه دلیل ضرب وجرح منزل رو ترک کردم وهمسرم پرونده تمکین که مختومه نشده رو ادامه دادن که قاضی با شهادت شهود و نامه پزشک قانونی کامل رد کردن ومختومه شد.بنده در مدت ۵۰ روز زندگی مشترک دادخواست نفقه معوقه ده ماه رو مطرح کردم اما قاضی شورا با استناد ماده ۲ واینکه اکنون زیر یک سقف هستیم رد کردن اعتراض کردم وقبول شد وجلسه تایین شد مجدد. ایا نفقه ده ماه به بنده تعلق می گیرد؟

11 شهریور 1400 109

با سلام
کاربر محترم همانطور که مستحضر هستید دریافت نفقه منوط به تمکین شماست مگر اینکه عدم تمکین موجه باشد .
پس براین اساس باید جهت مطالبه نفقه ده ماه معوقه با شهادت شهود و یا ادله دیگر ثابت کنید که عدم تمکین شما موجه بوده و ناشزه نبوده اید .
اگر شکایت کیفری از همسر خود تحت عنوان ایراد صدمه بدنی عمدی نیز طرح کرده باشید و شماره پرونده آنرا نیز به دادگاه ارایه کنید بسیار موثر خواهد بود

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی