ایا به والدین متوفی مجرد مستمری پرداخت می شود ؟

برادر بنده دوازده سال سابقه بیمه داشت و رحمت خدا رفت. و مجرد بود و پدر و مادرش را تحت تکفل قرار نداده بود. نمیدونست. پدر و مادر سن ۷۳ و ۶۵ دارند و قشر مستضعف هستند. ما رفتیم دیوان شکایت کردیم گفتن باید اول به اداره بیمه مرکزی استان شکایت کنید. اونجا هم گفتن که مدرک محکمه پسند بیارید که ما در شورا جلسه بزاریم که خانواده ش تحت تکفل این مرحوم بوده. حالا چیکار کنیم؟

12 شهریور 1400 67

سلام
کاربر محترم مطابق قانون تامین اجتماعی در صورتی که پدر و مادر تحـت تکفـل متوفی بـوده و همچنین سـن پدر از شـصت سـال و سـن مادر از پنجاه و پنج سـال تجاوز کرده باشـد و یا آن که به تشـخیص کمیسـیون پزشـکی قانون تأمیـن اجتماعـی از کار افتاده باشـند و در هر حال مسـتمری دریافـت ننمایند .به عبارتی چون قانون در حین حیات فرد پدر و مادر تحت تکالیف رسمی قرار نگرفتند اما ممکنه شرایط آخر ( والدین به تشخیص کمیسیون پزشکی از کار افتاده شناخته شود ) را داشته باشد لذا تقاضای کتبی برای کمیسیون پزشکی ارایه دهید .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی