صدور اجراییه روابط کار

با سلام در صورت عدم اجرای مفاد اجراییه از سوی کار فرما می توان پرونده را به دادگستری ارجاع داد و زمان صدور اجراییه زمان مشخصی دارد

12 شهریور 1400 62

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی