;
ضمانت و یا صـدور سـفته

سلام . بنده در ۱۵ الی ۱۶ سالگی برای زمانت مجبور ب امضا سفته بانکی کردن و پشت ان را امضا و اثر انگشت زدم. و هیچ اطلاعاتی نداشتم الان ک ب سن قانونی رسیدم فهمیدم جریان چیه آیا از من میشود شکایت کنن؟؟

15 شهریور 1400 18

با درود..
طبق قاتون تجارت؛ سـفته جزو اسناد تجاری لازم الاجرا محسوب می گردد، یعنی صادر کننده و یا پشت نویس و ضامن در مقابل دارنده سـفته مسـئول پرداخت وجه آن می باشـند. و در مقابل دارنده می تواند علیـه هر کدام از صادر کننده و ضامن سـفته حسب مورد، دادخواست مطالبه مطـرح نماید..
نکـته اینـکه؛ جنابعالی عنـوان نمـودید که مجبـور به إمضـای سـفته شـدید، ولی توضـیح مبنی بر نوع و نحوه اجبار خود را عنـوان ننـمودید، در صورتیکه اثبات نمایید تحت شـرایط اجبار و اکـراه و به زور از شما در متن سـفته إمضـا اخذ شده،، قطـعا موضـوع متفاوت خواهد بود..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی