;
چنانچه سازنده ملک از انجام تعهدات قراردادی خودداری نمایید چه اقدامی می توانم انجام دهم.

سازنده ای بعنوان مشارکت درساخت اقدام به انعقاد قرارداد نموده وقبل از اتمام تعهدات خود در قرارداد اقدام به اخذ پایان کار وصورتمجلس تفکیکی کرده و قصد داره مالکین رو با تهدید مجبور به امضای تقسیم نامه کند. چیکار کنیم؟

16 شهریور 1400 7

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی